Postulaty na komisję planowania przestrzennego 9/04/2014

Dobre podsumowanie posiedzenia można przeczytać na portalu Zatrasie.pl

9 kwietnia 2014  o godzinie 18 w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz przy ul. Słowackiego 6/8 odbędzie się posiedzenie Komisji Rady Dzielnicy ds. Planowania Przestrzennego. Tematem spotkania będzie Żoliborz Południowy.

W posiedzeniu oprócz radnych wezmą udział: wiceburmistrz Żoliborza Witold Sielewicz, stosowni urzędnicy z urzędu dzielnicy, przedstawiciele urzędu miasta, przedstawiciele deweloperów oraz przedstawiciele mieszkańców Żoliborza Południowego.

Bezpośrednio przed posiedzeniem odbędzie się terenowa wizja lokalna z udziałem radnych.

Celem posiedzenia jest przygotowanie Stanowiska Rady Dzielnicy w Sprawie Żoliborza Południowego, które w przyszłości ma służyć urzędnikom do podejmowania decyzji dotyczących dzielnicy.

Przewodniczący komisji, pan Adam Buława, poprosił nas o przedstawienie głównych tematów, które zdaniem mieszkańców powinny być przedyskutowane podczas komisji i z których konkluzje zostaną umieszczone w stanowisku. Po konsultacjach z mieszkańcami, w dniu 27 marca przekazaliśmy radnemu poniższy list. Jeśli macie Państwo jakieś inne uwagi, które chcielibyście, żeby zostały przekazane komisji, to proszę o przesłanie ich na adres zoli(małpa)zoliborzpoludniowy.pl

Poniżej treść dokumentu przekazanemu Panu Adamowi Buławie:

Dobry wieczór,

Przede wszystkim chciałabym bardzo podziękować za poświęcony nam wczoraj czas oraz udane w naszym odbiorze spotkanie. W nawiązaniu do ustaleń, które na nim zapadły, przesyłam nasze propozycje tematów do poruszenia w czasie Komisji. Są to kwestie najistotniejsze, naszym zdaniem, dla dalszego harmonijnego rozwoju Żoliborza Południowego, ważne z punktu widzenia jakości życia obecnych i przyszłych mieszkańców oraz ostatecznego kształtu architektonicznego i urbanistycznego tej części dzielnicy, na który jeszcze obecnie można wpłynąć tak, by był optymalny. Niestety już wkrótce może być na to za późno.

Dlatego będziemy bardzo wdzięczni za uwzględnienie w porządku obrad Komisji następujących, ważnych dla nas, jako mieszkańców Żoliborza Południowego, tematów:

1. Wyprzedawane działki pozostające w dyspozycji miasta: sporo działek, które obecnie są w rękach miasta, a są planowane do sprzedaży na inwestycje biurowe oraz mieszkaniowe, można byłoby z korzyścią dla tej części dzielnicy przeznaczyć na przestrzeń publiczną, tereny zielone i miejskie skwery; inne działki już zostały sprzedane i nie wiadomo, jaka będzie ich przyszłość, są też takie, co do których nie ma ani planu ich sprzedania, ani zagospodarowania; ponadto plany zagospodarowania części z nich kłócą się z zasadami prawidłowego zagospodarowania terenu oraz z nieoficjalnie przyjętymi dla tego terenu założeniami urbanistycznymi. Należy dodać, że według obecnych planów na terenie Żoliborza Południowego nie powstanie ani jeden skwer czy plac z publiczną zielenią, co stoi wbrew: zasadom harmonijnego rozwoju, potrzebom mieszkańców i tradycji żoliborskiej, zgodnie z którą wybudowano pozostałą część dzielnicy (przedwojenne koncepcje miasta-ogrodu oraz WSM, powojenne Sady Żoliborskie czy nawet obecnie budowany Żoliborz Artystyczny)

W związku z tym zależy nam na uzyskaniu informacji, jakie są plany związane z następującymi działkami:

a. 13/5 i 14/3 z obrębu 70303; działki między osiedlem Atlas Estates a ul. Krasińskiego;

b. 9/3, 9/2 i 9/1 z obrębu 70303; działki Acciony, na których obecnie, od dawna, nic się nie dzieje i nie wiadomo, czy inwestycja w ogóle wystartuje i kiedy;

c. 14/1, 23, 24, 25/1 z obrębu 70304; działki o łącznej powierzchni 766 m2, przeznaczona do sprzedaży na budownictwo mieszkaniowe;

d. 50/2 z obrębu 70304 ; działka mieszcząca obecnie parking Konsalnetu, swego czasu pojawiły się plany przeznaczenia jej części na budowę przedszkola;

e. 36/2 z obrębu 70304; spora działka miasta, brak jeszcze decyzji o WZ dla niej;

f. 14/1, 8/52 i 9/3 z obrębu 70305 ; działki przed Instytutem Chemii, dla których miasto wystąpiło o WZ na wysoką zabudowę mieszkaniową i biurową ; wbrew założeniom dużo wyższą niż planowane dla tego terenu 6 pięter, ponadto kompletnie niezgraną z już istniejącą zabudową okolicy, która w braku planu miejscowego powinna być brana pod uwagę przy planowaniu warunków zabudowy;

g. 9/1 z obrębu 70305 ; działka pod biurem sprzedaży Turreta, przed Akacjowym Parkiem; idealne miejsce na miejski skwer, jednak podobno istnieją plany jej sprzedaży;

h. 10/3 oraz 12 z obrębu 70306; dwie działki, których los jest niejasny; obie mogłyby być przeznaczone na ogólnodostępne tereny zielone;

i. 13 z obrębu 70306 ; dawna działka Polmotu, wydano dla niej WZ (a być może i pozwolenie na budowę) dla budynku hotelowo ; biurowo ; usługowego z frontową fasadą na wysokości wiaduktu al. Jana Pawła ; ten budynek w takim kształcie i w tym miejscu widziany od strony ul. Jana Pawła II stanowić może architektoniczne kuriozum, szpecące okolicę i rozbijające spójność tego terenu ; być może jest jeszcze szansa na przeprojektowanie go tak, by bardziej pasował do otoczenia.

2. Siatka ulic niedostosowana do nowych potrzeb, wynikających z przekształcenia Żoliborza Południowego z terenu przemysłowego na mieszkaniowy; razem z zagęszczaniem się zabudowy mieszkaniowej i zwiększaniem ilości mieszkańców i samochodów, może w krótkim czasie spowodować ogromne problemy komunikacyjne, utrudnienie wyjazdu z nowych osiedli oraz powstawanie korków; w związku z tym istotne są dla nas kwestie:

a. przebudowy ul. Rydygiera; miała pełnić funkcję osi komunikacyjnej i urbanistycznej tej części dzielnicy, obecnie jednak jej przebudowa jest odkładana, a jej stan, dotąd pozostawiający wiele do życzenia, jeszcze się pogarsza przez dojazdy ciężkiego sprzętu na place budowy; zależy nam na wyjaśnieniu, dlaczego nic się w tej sprawie nie dzieje oraz kto i w jaki sposób może przyśpieszyć przebudowę tej ulicy;

b. przebudowy pl. Grunwaldzkiego; istnieją ambitne i plany nowego zagospodarowania placu, chcielibyśmy wyjaśnić, dlaczego nie są realizowane, jakie są możliwości powrotu do (lub weryfikacji) tych planów oraz ich realizacji;

c. przebicia ul. Rydygiera do ul. Powązkowskiej; pod tą drogę są wydzielone działki, jednak chcielibyśmy wiedzieć, kiedy inwestycja może zostać zrealizowana i jeśli termin ten jest odległy, czy istnieje możliwość doraźnego uporządkowania tych działek, obecnie teren jest zarośnięty i powstaje tam dzikie wysypisko śmieci;

d. wybudowania drogi łączącej ul. Rydygiera na wysokości ul. German  z przedłużeniem ul. Duchnickiej (między Rydygiera 15 a budowanym Zielonym Żoliborzem) –  znacznie ułatwiłoby wjazd i wyjazd z osiedla Robyga; w tej sprawie zależy nam na ustaleniu, co blokuje tę inwestycję, oraz jeśli jest to brak współpracy między deweloperami, czy istniej możliwość mediacji między nimi;

e. zaplanowania w związku z tymi inwestycjami odpowiedniej do potrzeb liczby miejsc parkingowych; obecny brak odpowiednio usytuowanych miejsc parkingowych powoduje, iż samochody są parkowane w miejscach, gdzie ograniczają wjazd, wyjazd, widoczność i stwarzają zagrożenie;

f. budowa przejść dla pieszych w miejscach uczęszczanych przez mieszkańców nowych budynków (ul. Rydygiera, ul. Krasińskiego przy Przasnyskiej)

g. przekazywania na rzecz miasta działek drogowych wewnątrz nowych osiedli; jakie warunki powinny zostać spełnione, by miasto zdecydowało się te działki przejąć;

h. podjęcia współpracy z sąsiednimi dzielnicami w kwestii rozwiązania problemu korków w dużych węzłach leżących poza terenem Żoliborza, ale wykorzystywanych przez mieszkańców dzielnicy (Rondo Radosława, ul. Andersa/Stawki);

i. wyjaśnienia, czy są planowane inwestycje miejskie dotyczące ul. Broniewskiego i Krasińskiego;

j. budowy pieszo-rowerowej kładki łączącej ul. German z Burakowską, zapewniającej szybkie połączenie piesze Żoliborza Południowego z okolicami Ronda Radosława, CH Arkadia i odżywającą Burakowską;

3. Brak odpowiedniej do nowych potrzeb komunikacji miejskiej w kwartale Broniewskiego, Krasińskiego, Przasnyska, Rydygiera; jedynym obecnie realnie dostępnym środkiem transportu zbiorowego są tramwaje na ul. Rydygiera oraz autobusy: 122 (przejeżdżający tylko po północnej krawędzi osiedla) i 205 (ma na Żoliborzu Południowym tylko po jednym przystanku, ponadto kursuje tak rzadko, iż nie jest traktowana przez mieszkańców jako alternatywa dojazdu; dlatego autobusy te kursują niemal puste); powoduje to, iż dojazd do pobliskich punktów przesiadkowych, jak Dworzec Gdański, Rondo Radosława czy pl. Wilsona, jest utrudniony; zależy nam na ustaleniu:

a. jakie są możliwości powstania na tym terenie infrastruktury; przystanków; ZTM konsekwentnie odmawia budowy przystanków na ulicach należących do dzielnic, a dzielnica odmawia budowy przystanków na Rydygiera z powodu przyszłego remontu, którego termin nie jest znany;

b. jakie są możliwości skierowania na ten teren linii autobusowej, choćby osiedlowej

c. jak wyjść z impasu związanego z koniecznością skoordynowania działań wielu instytucji; kto powinien wziąć na siebie tę odpowiedzialność

d. czy i w jaki sposób można byłoby skłonić okolicznych deweloperów do współpracy na rzecz poprawy komunikacji;

e. czy istnieje możliwość przyspieszenia prac nad budową małej obwodnicy kolejowej ze stacjami Arkadia i Powązkowska; korzystając z istniejących torów SKM-ki można w ten sposób zapewnić lepsze połączenie Żoliborza z Wolą, Ochotą, Służewcem, Okęciem, Pragą, oraz metrem;

f. sezonowo komunikację miejską na tym terenie można zastąpić infrastrukturą rowerową: ścieżkami rowerowymi na ul. Rydygiera, German, Przasnyskiej, Krasińskiego i Matysiakówny oraz stacjami Veturilo na ul. Rydygiera, Krasińskiego (przy Przasnyskiej i Broniewskiego), pl. Grunwaldzkim (przy Akacjowym Parku, dojście do obecnej stacji po wschodniej stronie Popiełuszki wymaga trzykrotnego przejścia przez jezdnię) oraz stacji metra Dworzec Gdański; kiedy jest planowana budowa tych stacji i czy dzielnica współpracuje w tym zakresie z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Komunikacji Rowerowej

4. kwestia istniejących na terenie Żoliborza Południowego obiektów przemysłowych i poprzemysłowych, których estetyka była odpowiednia do terenów przeznaczonych w całości na przemysł, odbiega jednak od standardów dla terenów mieszkaniowych; w związku z tym zależy nam na ustaleniu, czy i jakie są możliwości skłonienia właścicieli do zadbania o stan i estetykę choćby następujących obiektów: budynków i ogrodzeń Instytutu Chemii (preferowane usunięcie w celu udostepnienia bezpośredniej drogi do ul. Broniewskiego), licznych w okolicy warsztatów samochodowych, budynków Konsalnetu, okolic piekarni czy budynków na ul. Rydygiera przy zjeździe pod wiadukt.

5. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Żoliborza Południowego –  przyjęcie tego planu jest istotne, gdyż ograniczy możliwość nieprzemyślanego i nieharmonijnego zabudowywania działek, które jeszcze nie zostały wykupione, ze szkodą zarówno dla architektury i estetyki okolicy, jak i jakości życia mieszkańców; dziś nie widać bardzo potrzebnego tej okolicy całościowego myślenia urbanistycznego, być może przyjęcie planu zmieni ten stan rzeczy; w związku z tym chcielibyśmy poruszyć następujące kwestie:

a. dlaczego, choć projekt planu istnieje od dawna, nie udało się go dopracować i przyjąć;

b. jakie działania powinny zostać podjęte, aby przyjęcie planu stało się możliwe;

c. w jaki sposób mogą się do tego przyczynić mieszkańcy Żoliborza Południowego;

d. jakie są możliwości przewidzenia w planie ogólnodostępnych terenów zielonych, których obecnie bardzo tu brak, a ten stan rzeczy tylko się pogorszy, jeśli pozostałe w rękach miasta niezabudowane działki zostaną przeznaczone pod wielopiętrową zabudowę;

e. jakie są możliwości przewidzenia w planie terenów edukacyjnych (zwłaszcza bardzo tu potrzebnego przedszkola; o ile dzieci w wieku szkolnym będą miały możliwość uczęszczania do okolicznych szkół, o tyle sprawa przedszkola jest paląca, dostępne placówki są bowiem nieliczne i za daleko);

Mamy świadomość, iż przedstawione przez nas powyżej zagadnienia są złożone i że jest ich bardzo dużo. Są to jednak problemy, których naszym zdaniem nie należy dłużej odkładać na później. Warto byłoby więc zająć się już teraz tymi z nich, którymi można, a w sprawie pozostałych podjąć bardziej zdecydowane, niż to miało miejsce dotychczas, kroki, jeszcze przed zakończeniem bieżącej kadencji samorządu.

Będziemy bardzo wdzięczni za uwzględnienie naszych postulatów co do tematyki Komisji, i uwzględnienie ich w stanowisku Rady Dzielnicy.

Oferujemy również pomoc w zorganizowaniu omawianej wczoraj wizji lokalnej.

Z wyrazami szacunku,

(uczestnicy spotkania z radnym w dniu 26/03/2014)

13 myśli w temacie “Postulaty na komisję planowania przestrzennego 9/04/2014”

 1. Większość uwag jest bardzo sensowna. Szczególnie faktyczny brak przewidzianych w planie publicznych terenów zielonych – skwer/plac zabaw/siłownia plenerowa. To KONIECZNIE powinno się w obszarze Żoliborza Południowego pojawić.

  Dodatkowa ważna sprawa: brak świateł na skrzyżowaniu Krasińskiego/Przasnyska. Dzieci chodzą z naszych osiedli tamtędy do szkoły. Przy obecnym ruchu skrzyżowanie robi się bardzo niebezpieczne. Wg dawnych ustaleń sygnalizację świetlną miał na tym skrzyżowaniu wybudować deweloper osiedla Przy Krasińskiego – co się z tym dzieje?

  Najmniej priorytetowa jest kwestia kładki pieszej prowadzącej na ulicę Burakowską. Myślę, że ten temat to już naprawdę niski priorytet.

 2. Bardzo fajny list, dziękuję. Jeżeli czegoś mi brakuje, to kwestii przebudowy ul. German w celu udostępnienia jej dla komunikacji miejskiej. W tej chwili jest ona za wąska (dwa autobusy się na niej nie miną), co stanowi dość istotną blokadę dla rozwoju tras autobusowych w tym regionie.

  W ogóle szczególny nacisk położyłbym na kwestie transportowe – autobus na Rydygiera, ale także – co pewnie łatwiejsze do przeprowadzenia – stacja Veturilo w rejonie zamieszkanych bloków (Rydygiera 15, 15a, 17). Choćby niewielka.

  Dla mnie osobiście mniej są też istotne kwestie skwerów zielonych, których w okolicy mamy całkiem sporo (Sady Żoliborskie, ciąg Al. Wojska Polskiego, wkrótce rewitalizowany park przed WIML), a bardziej istotna infrastruktura typu przedszkola czy boiska.

  PS. Rozumiem, że koncepcja była taka, żeby napisać o wszystkich, nawet wyjątkowo nieprawdopodobnych koncepcjach, jednak sprawa kładki nad torami na linii ulic German-Burakowska to chyba przesada 🙂

 3. Pomysł kładki, aczkolwiek ambitny i aspiracyjny, nie jest aż tak kosmiczny jak się wydaje. Żoliborz jest otoczony praktycznie ze wszystkich stron arteriami komunikacyjnymi: tory na południu, Wisłostrada na wschodzie, Trasa AK na północy i zachodzie. Takich pieszo-rowerowych kładek kilka istnieje nad trasą AK (jedna w parku Kaskada, druga przy Żelazowskiej, trzecia, ostatnio niestety rozebrana, pomiędzy osiedlami Potok i Ruda), kilka jest planowanych (nad AK na Zatrasiu, nad Wisłostradą z Kępy Potockiej nad Wisłę) – nie ma zatem powodu, by nie było takiej nad torami, zwłaszcza, że w tej okolicy zamieszka niebawem 20 tysięcy ludzi, a Burakowską prowadzi najszybsza droga do Centrum i ważnego węzła jakim jest Rondo Radosława z Arkadią. Dlatego warto się o to upominać. Radnym, z którymi rozmawiałem pomysł się podobał. Nie wydarzy się to za rok, ani za dwa, ale jak mówi powiedzenie, nawet najdłuższa droga zaczyna się od pierwszego kroku, więc go właśnie uczyniłem 🙂

 4. PKP PLK ostatnio ogłosiło przetarg na remont linii z Warszawy Zachodniej do Warszawy Gdańskiej. Przystanek kolejowy Warszawa Powązkowska nawet nie został uwzględniony w dokumentacji projektowej. Został uwzględniony przystanek Warszawa Arkadia, ale aktualne zamówienie (przetarg) kolejarzy na razie go nie przewiduje do budowy. Więcej z planami można zapoznać się na:
  http://www.skyscrapercity.com/showpost.php?p=111453617&postcount=497
  https://zamowienia.plk-sa.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=siwz_tab&noticeIdentity=2746

  p.s. Akurat szkoda tego przystanku przy Powązkowskiej bo powstaje duże osiedle Dom Development, a linie 180 i 103 będą niedługo niewydolne. Ułatwiłoby to dojazd do Dworca Zachodniego, do Metra Dworzec Gdański i w stronę Pragi.

 5. Odnośnie kładki, to jeszcze taka uwaga, że jeśli miałaby ona kiedyś powstać to powinna być powiązana z ciągami pieszo-rowerowymi po stronie ulicy Burakowskiej, a nie wiem, czy takie są tam obecnie planowane.

  A patrząc tak szerzej na kwestie rowerowe, to warto podnieść sprawy uzupełnienia sieci ścieżek rowerowych w samym rejonie Żoliborza Południowego. Czyli budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Krasińskiego, Powązkowskiej (do powiązania ze ścieżką rowerową wokół ronda Radosław oraz ścieżki na Jana Pawła).

  Oprócz tego wg planów mają pojawić się ścieżki rowerowe wzdłuż Rydygiera i Przasnyskiej, a także Duchnickiej – warto o to się upomniej przy okazji dyskusji o przebudowie Rydygiera.

  No i ostatnia sprawa związana z rowerami – stacja Veturilo, patrząc tak na obecne umiejscowienie stacji przydałaby się jeszcze jedna gdzieś w okolicy skrzyżowania Rydygiera i Przasnyskiej.

 6. ja byłbym za tym aby nie czekając na nie wiadomo co już teraz lobbował aby chociaż którąś z linii autobusowych; 103 lub 122 skierował via Duchnicka, Przasnyska, Krasińskiego. Przecież infrastruktura przystankowa jest bo pozostała po dawnym przebiegu linii 122 więc nie trzeba jakiś specjalnych inwestycji.
  Nie ma szans na szybkie doczekanie się autobusu z innej strony.

  1. W takim razie zapraszam na komisję infrastruktury Rady Dzielnicy, która odbędzie się 22/05 u nas na osiedlu (miejsce zostanie jeszcze podane na stronie urzędu), której tematem będzie właśnie przebieg linii autobusowej na Żoliborzu Południowym. Tam właśnie będzie można zgłaszać pomysły.
   103 nie rozwiązuje problemu dojazdu do metra, bo z metrem spotyka się dopiero na Starych Bielanach, straszne koło (15 minut jazdy autobusem, plus 4 dodatkowe stacje w porównaniu do Dworca Gdańskiego). 122 ewentualnie miałoby sens bo w kilka minut jest na placu Wilsona, ale wówczas robiłoby bardzo duże koło Powązkowska/Duchnicka/Przasnyska.

 7. Witam,
  ogromnie się cieszę, że natknąłem się na Wasz portal i stowarzyszenie. Bardzo mnie mierzi to co się dzieje na Żoliborzu Południowym. Ta bezmyślna zabudowa przez developerów całej wolnej przestrzeni, przy współudziale władz dzielnicy. Sam mieszkam na Zatrasiu ale problemy Żoliborza Południowego stają się naszymi problemami. Powyższy plan oceniam jako perspektywiczny i ,,maksymalistyczny ” – trzeba ustalić priorytety, harmonogram osiągania tych celów. Moim zdaniem już dawno powinien kursować autobus jadący prosto ul. Rydygiera do Metra Dw.Gdański oraz powinna zostać rozpoczęta budowa przedszkola i szkoły podstawowej. To moim zdaniem są priorytety. Niezbędne jest podjęcie w tym kierunku energicznych działań. Po lekturze wpisów na tym portalu uważam, że jesteście nastawieni zbyt ugodowo względem władz dzielnicy, które nic nie robią dla Waszego Osiedla. (Przez 10 lat nie uchwaliły nawet planu zagospodarowania przestrzennego, ulegając lobby deweloperskiemu.)

  1. Nam też się nie podoba to co się dzieje, dlatego właśnie powołaliśmy stowarzyszenie, wybraliśmy sobie radną i ogólnie wywieramy nacisk na władze, liczymy na szybsze rozwiązanie naszych problemów. Odnośnie władz dzielnicy mamy inne niż Pan zdanie (co nie znaczy, że uważamy, że wszystko zostało zrobione dobrze). Plan miejscowy akurat przyjmuje rada miasta i dzielnica nie ma w tej sprawie praktycznie nic do gadania, więc żalu do nich nie ma mieć o co. Podobnie wszelkie warunki zabudowy zostały wydane deweloperom przez ratusz, a działki kupione nie od miasta tylko od syndyków upadłych zakładów przemysłowych. Ogólnie samorząd w Warszawie to bardzo skomplikowany organizm, z przenikającymi się kompetencjami państwa, miasta i dzielnicy. Sami się tego uczymy dopiero, niemniej już widzimy że metoda pójścia i uderzenia pięścią w stół nie działa. Aby doprowadzić jakąkolwiek sprawę do końca, należy mieć jednoczesne poparcie wielu osób w różnych miejscach, brak przychylności w którymkolwiek miejscu sprawę przekreśla albo opóźnia. Zapraszam w każdym razie do współpracy. Każda para rąk jest na wagę złota.

 8. Cieszę się że jest taka strona i ludzie , którzy będą działać na rzecz Żoliborza Południowego. Mnie też trochę przeraża samowola deweloperów. Powinna tutaj być szkoła i przedszkole oraz dużo miejskiej zieleni. Działka między Atelier Żoliborz a Apartamenty Krasińskiego powinna być przeznaczona na alejki, może mała kawiarenka, a z tego co wiem to tam maja wcisnąć budynek mieszkalny. Burmistrz powinien cofnąć budowę w tym miejscu budynku. Przy ulicy Anny German dobrze by było aby powstała niska zabudowa góra do 5 pięter a nie takie kolosy jak Robyg. Dobrze chociaż że na parterach wszystkich domów są lokale usługowe to bardzo ożywia te tereny. Działka Acciony to chyba zagadka dobrze by było aby powstały tam szybko domy może do 6 pięter ale bez żadnej dominanty. No i oczywiście linie autobusowe. Teraz nowe autobusy nie robią takiego hałasu jak stare Ikarusy. Odważny projekt z kładką ale uważam , że bardzo dobry trzeba próbować. My wszyscy jesteśmy lub będziemy wyborcami i tak jak nam się będzie tutaj mieszkało tak będziemy głosować i wyrażać swoje opinie na forach więc ludzie lubiący władze powinni się z naszym głosem liczyć.
  Pozdrawiam
  Win
  Ps. Co do odważnych pomysłów to może w przyszłości próbować walczyć o stacje metra ( chodzi mi o odnogę I linii )

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Informacje o inicjatywach i wydarzeniach dotyczących Żoliborza Południowego